Dahi Jung

Dahi Jung, M.A.

Wissenschaftliche Assistentin

dahi.jung@khist.uzh.ch

Tutorin im Frühjahrssemester 2021:
Einführungsübung Einführung in die Kunstgeschichte Koreas

Tutorin im Frühjahrssemester 2020:
MA Seminar Research into the Documents of East Asian Art

Praktikum Chinese Popular Culture and Reverse Glass Paintings 
(Frühjahrssemester 2019)