Links

University of Zurich (UZH)

University Hospital of Psychiatry Zurich

KEY Inst at Department of Psychiatry, Psychotherapy and Psychosomatics at UZH

Department of Neuropsychiatry at Kansai Medical University (KMU)